Lover for Teknologisk Matforum

LOVER FOR TEKNOLOGISK MATFORUM

(Sist revidert 28. januar 2010)

 • 1 NAVN

Navn er Teknologisk Matforum

 

 

 • 2 FORMÅL

Formålet er å danne et teknologisk forum for personell ansatt i næringsmiddelindustrien og tilknyttede bransjer og institusjoner.

 

 

 • 3 MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas personer med interesse for forumets formål.  Søknad om medlemskap skjer ved henvendelse til styret, som avgjør medlemskapet.

 

 

 • 4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Utmeldelse skjer skriftlig.  De som etter purring ikke har betalt kontingenten innen årets utgang, strykes som medlem.  Medlemmer som har opptrådt i strid med forumets lover, motarbeidet forumet eller på annen måte har skadet forumet, kan ekskluderes fra forumet av et enstemmig styre.

 

 

 • 5 KONTINGENT

Ethvert medlem betaler en årlig kontingent, som er fastsatt av siste års Generalforsamling.

 

 

 • 6 DAGLIG LEDER

Det er fast ansatt en daglig leder i Teknologisk Matforum.  Foreningen har arbeidsgiveransvaret og styret står som ansvarlig person.  Det foreligger kontrakt og stillingsbeskrivelse.

 

 

 • 7 STYRET

Styret består av styreleder, nestleder i styret/styremedlem, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  Varamedlemmene innkalles til alle møter.  Styrelederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  Styret velges av Generalforsamlingen ved alminnelig flertalll.  Styreleder og nestleder velges for ett år, styremedlemmer kan velges for to år og varamedlemmene velges for ett år.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styre- eller varamedlemmer er tilstede.  Styret bestemmer hvor Generalforsamlingen skal avholdes, og dette meddeles på Generalforsamlingen året før.

 

Styret innstiller på valgkomite overfor Generalforsamlingen.

 

 • 8 GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år og innkallelse med nødvendige dokumenter sendes medlemmene med minst 1 – en – måneds varsel.

 

Generalforsamlingen skal behandle:

1)  Godkjenning av saksliste                         6)  Valg av styre

2)  Valg av møteleder                                    7)  Valg av revisor

3)  Årsberetning                                             8)  Valg av fondsstyre

4)  Regnskap                                                 9)  Valg av valgkomite

5)  Kontingent                                                10)  Eventuelle innkomne saker

 

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest  6 uker før Generalforsamlingen.  Fra Generalforsamlingen føres protokoll.

 

 

 • 9 DISPOSISJONSFONDET

Forumet har et disposisjonsfond med egne vedtekter.  Styret for disposisjonsfondet består av styreleder og 2 medlemmer som velges av Generalforsamlingen.  Teknologisk Matforums styreleder inntrer automatisk som fondsstyrets formann.

 

 

 • 10 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.  Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til valg av styre, fondsstyre og revisor.  Valgkomiteens leder velges for ett år, de øvrige for to år.  Valgkomiteens innstilling må være styret i hende senest 2 – to – måneder før Generalforsamlingen.

 

 

 • 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling sammekalles etter styrets ønske, eller når det forlanges skriftlig av minst 10 medlemmer, og innkalles med minst 1 - e– - måneds varsel.

 

 

 • 12 LOVENDRINGER

Forandringer i forumets lovet kan bare vedtas i en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling med 2/3 flertall.  Fraværende medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt.

 

 

 • 13 OPPHØR

Forumets opphør kan kun besluttes på årets ordinære Generalforsamling, med 2/3 flertall.  Den Generalforsamling som avgjør opphør av forumet, skal også avgjøre hvordan forumets midler skal disponeres.  Fraværende medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×